Kościół a kultura

Autorzy

Andrzej A. Napiórkowski (ed)
https://orcid.org/0000-0002-3480-1178

Słowa kluczowe:

Kościół, kultura, sztuka sakralna

Streszczenie

Idąc za wskazaniami Vaticani Secundi oraz nauczaniem papieży doby posoborowej, 1podejmujemy temat związku Kościoła i kultury. To już piętnasty – jubileuszowy – tom Cracoviensis Cogitatio Ecclesialis, będący owocem naukowej pracy osób z różnych europejskich ośrodków naukowych, a mianowicie: Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, rzymskiego Urbanianum, Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, rzymskiego Angelicum, watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Międzynarodowej Komisji Teologicznej, niemieckiej Kolonii i Bonn, Papieskiego Instytutu S. Maria dell’Anima w Rzymie, Akademii Katolickiej z Warszawy, z ukraińskiego Mukacheva, z Wyższego Seminarium Duchownego z Pelplina. Przedstawiciele tych piętnastu ośrodków naukowych są wymownym świadectwem chrześcijańskiej otwartości i pluralizmu naukowego.

Rozdziały

Biogramy autorów

Andrzej A. Napiórkowski

paulin, prof. dr hab. Od 2001 kierownik Katedry Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2020 roku Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeor klasztoru Na Skałce. Autor ponad 30 książek oraz licznych naukowych publikacji. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, a zwłaszcza eklezjogenezę. Zajmuje się też chrystologią fundamentalną, zagadnieniami ekumenicznymi (kwestia usprawiedliwienia) oraz mariologią.

Martin Lohmann

Martin Lohmann ist Theologe, Historiker, Journalist und Buchautor. Er leitet in Bonn die Akademie für das Leben (www.akademiefuerdasleben.de) und das Studio: Godesberg. Er ist Päpstlicher Ritter vom Heiligen Grabe zu Jerusalem, Marienritter von Tschenstochau und war mehr als 57 Jahre vertraut mit Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI.

Piotr Szczur

ks., prof. dr hab., teolog. Specjalista w zakresie historii Kościoła i patrologii. Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, były kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii KUL oraz redaktor naczelny „Vox Patrum”; członek wielu towarzystw naukowych m.in. Association Internationale d’Études Patristiques; przewodniczący Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie. Autor 3 monografii, ok. 90 artykułów naukowych i ponad 100 haseł encyklopedycznych z zakresu patrologii i historii Kościoła w starożytności. Zajmuje się nauczaniem społecznym i myślą teologiczną greckich ojców Kościoła (zwłaszcza św. Jana Chryzostoma).

Marian Machinek

ks. prof. dr hab., ur. w 1960, teolog, członek zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), kierownik Katedry Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku redaktor naczelny czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Obszary badawcze: wybrane zagadnienia bioetyczne u początku i u kresu ludzkiego życia, etos biblijny, zagadnienie sumienia, elementy antropologii teologiczno-moralnej, zagadnienia etyczne małżeństwa i rodziny. Autor 8 monografii, w tym Spór o status ludzkiego embrionu (Olsztyn 2007) oraz Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy (Pelplin 2021), redaktor lub współredaktor 6 prac zbiorowych, autor ponad 180 artykułów.

Witold Kawecki

ks. prof. dr. hab., redemptorysta, teolog. Specjalizuje się w zakresie teologii kultury i mediów. Kierownik katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej UKSW. Autor 33 książek, m.in. Kościół i kultura w dialogu (2009) Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów (Kraków 2013), Theology of Beauty. Looking for locus theologicus in contemporary culture (Poznań 2013), Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki (Warszawa 2015), Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050-lecia chrześcijaństwa (Warszawa 2016), Tajemnice Caravaggia (Kielce 2019), Toskania jakiej nie znacie. Przewodnik artystyczny (Kielce 2021), Komunikacja medialno-kulturowa (Warszawa 2021), Rzym moje miasto. (Kielce 2022) i setek artykułów. Współpracownik mediów, m.in. Polskiego Radia i Telewizji. Członek międzynarodowej komisji eksperckiej „Prawo do kultury”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej „Signis-Polska”. Zajmuje się medioznawstwem, teologią kultury, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną.

Michael Kahle

dr teologii, lic. teologii, prałat, ur. w 1973 roku w Solingen w Republice Federalnej Niemiec. Studiował filozofię i teologię w Bonn, Münster i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 października 2001 roku w Rzymie. W latach 2003–2006 kapelan w Kolonii; 2006–2012 wikariusz katedralny i celebrans katedralny w Katedrze w Kolonii, w roku 2011 koordynator ds. liturgii podczas podróży apostolskiej papieża Benedykta XVI do Niemiec. W latach 2012–2015 dyrektor Arcybiskupiego Konwiktu Teologów Collegium Albertinum w Bonn. Od 2015 roku pracownik Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie.

Marek Jagodziński

ks. prof. dr hab., diecezja radomska, teolog dogmatyk, Katedra Teologii Prawosławnej w Sekcji Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Ostatnio wydane monografie: Trynitologia komunijna (Lublin 2021); Kościół komunii (Kraków 2022); The Holy Spirit of Communion. A Study in Pneumatology and Ecclesiology (Göttingen 2023).

Andrzej Gieniusz

ksiądz katolicki, członek Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, doktor nauk biblijnych, profesor egzegezy Nowego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana, redaktor w zakresie NT kwartalnika Papieskiego Instytutu Biblijnego „Biblica”, członek komitetu redakcyjnego nowego wydania Biblii Tysiąclecia. Autor lub współautor wielu monografii, między innymi: Rom ­8:18-30. Suffering Does not Thwart the Future Glory, Scholars Press: Atlanta, GA 1999, La Bibbia nelle culture dei popoli. Ermeneutica e communicazione, Urbaniana University Press: Città del Vaticano 2008, Paolo di Tarso. Figura, Opera, Recezione, Urbaniana University Press: Città del Vaticano 2009, Inesperto nell’arte di parlare? Retorica al servizio del Vangelo, Urbaniana University Press: Città del Vaticano 2019. Publikuje również liczne artykuły naukowe na temat św. Pawła i translatoryki biblijnej w czasopismach polskich i zagranicznych.

Bazyli Degórski

prof. dr hab., paulin, wykładowca patrologii i teologii dogmatycznej okresu patrystycznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie „Angelicum” oraz patrologii i antropologii patrystycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym „Teresianum” w Rzymie, autor wielu cennych książek i setek artykułów naukowych; prokurator generalny Zakonu Paulinów przy Stolicy Świętej.

Lucjan Bartkowiak

dr, zmartwychwstaniec, artysta, twórca mozaik w latach 2003–2014 w ramach Atelier Teologicznego im. kard. Tomáša Špidlika. Zdobył specjalizację z zakresu teologii wschodniej na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. W latach 2014–2017 był członkiem ekipy artystów Centro Aletti. Założył krakowską pracownię mozaiki Aletti.pl.

Janusz Bujak

ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca ekumenizmu, teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie i Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Szczecinie, referent ds. ekumenizmu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przewodniczący Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Przemysław Artemiuk

ks. prof. ucz. dr hab., teolog fundamentalny, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował monografię pt. Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu (Płock 2022) oraz pracę Wiara na peryferiach. Eseje o Kościele (Kraków 2023), a także zredagował tomy studiów Hermeneutyka i apologia.  W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka (Płock 2022) i Wokół pytań o początki chrystologii (Kraków 2023; wraz ze Sławomirem Zatwardnickim).

Wojciech Węckowski

ks. dr, teolog, specjalista w zakresie teologii pastoralnej – zwł. edukacji medialnej, ur. 1971, kapłan diecezji pelplińskiej, prezes zarządu Wydawnictwa Bernardinum Sp. z o.o. w Pelplinie.

Pobrania

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-96-4