Kultura chrześcijańska i świecka w świetle (po)soborowej eklezjologii. Ich jedność w odmienności

Autorzy

Streszczenie

Sobór Watykański II, a następnie posoborowa teologia wprowadziły istotne zmiany nie tylko w rozumieniu samego Kościoła, ale też jego nastawienia do świata zewnętrznego. Punktem wyjścia refleksji jest ukazanie powstawania Kościoła, co obejmuje pięć etapów nieustannego wykształcania się wspólnoty uczennic i uczniów Jezusa Chrystusa. Każdy z tych kościelnych etapów pozostaje w innym odniesieniu do niereligijnego otoczenia, które też ma swoje osiągnięcia i cieszy się właściwą sobie autonomią. Artykuł „Kultura chrześcijańska i świecka w świetle (po)soborowej eklezjologii. Ich jedność w odmienności” to próba wykazania konieczności i niezbywalności dialogu między Kościołem a światem, jaki ma dokonywać się szczególnie w przestrzeni kultury. Tak Kościół, jak i świat potrzebują kultury dla swojego istnienia i dalszego rozwoju. Oba te podmioty również kulturę wytwarzają. Eklezjalna wspólnota Trójjedynego Boga w ciągu całych swoich dziejów pozostaje w napięciu z otaczającym ją światem. Z jednej strony: chrześcijanie i otaczający ich świat mają wiele punktów wspólnych w ich wzajemnej służbie wobec każdego człowieka i całego stworzenia, a z drugiej: chrześcijaństwo w swojej wyjątkowości pozostaje absolutnie i całkowicie różne od tego, czym jest świat ze swoją świecką kulturą. 

Biogram autora

Andrzej A. Napiórkowski

paulin, prof. dr hab. Od 2001 kierownik Katedry Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2020 roku Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeor klasztoru Na Skałce. Autor ponad 30 książek oraz licznych naukowych publikacji. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, a zwłaszcza eklezjogenezę. Zajmuje się też chrystologią fundamentalną, zagadnieniami ekumenicznymi (kwestia usprawiedliwienia) oraz mariologią.

Pobrania

Strony

237-258

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.