Kultura a moralność. Współczesne wyzwania

Autorzy

Marian Machinek

Streszczenie

Człowiek jest zarówno twórcą kultury, jak i jest przez nią kształtowany. Naturalnym środowiskiem jego rozwoju jako osoby jest właśnie środowisko kulturowe. Dlatego od kształtu kultury zależy jego dobrostan. Nie da się zaprzeczyć fundamentalnej konfrontacji, jaka dokonuje się między dotychczasową kulturą, wyrosłą z przesłania chrześcijańskiego, a laicką kulturą, która w nowej zglobalizowanej i komunikacyjnie ściśle powiązanej ze sobą rzeczywistości nabiera rangi kultury dominującej. Obydwie one zawierają mocny wymiar normatywny oraz własną wizję moralności. Nowa globalna kultura, propagująca indywidualizację i relatywizację norm moralnych, odżegnująca się od odniesienia do Boga oraz naznaczona silnym motywem prometejskim, czyli utopią nowego człowieka i nowego człowieczeństwa, stanowi wielkie wyzwanie dla człowieka wierzącego jako jednostki i dla Kościoła jako wspólnoty. Ta nieunikniona konfrontacja może z jednej strony wpłynąć korygująco i stymulująco na pewne elementy dotychczasowej, mocno związanej z chrześcijaństwem kultury, jednak niezbędne jest także jasne postawienie krytycznego pytania, czy nowa globalna kultura rzeczywiście służy prawdziwemu dobrostanowi osób ludzkich i społeczeństw.

Biogram autora

Marian Machinek

ks. prof. dr hab., ur. w 1960, teolog, członek zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), kierownik Katedry Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku redaktor naczelny czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Obszary badawcze: wybrane zagadnienia bioetyczne u początku i u kresu ludzkiego życia, etos biblijny, zagadnienie sumienia, elementy antropologii teologiczno-moralnej, zagadnienia etyczne małżeństwa i rodziny. Autor 8 monografii, w tym Spór o status ludzkiego embrionu (Olsztyn 2007) oraz Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy (Pelplin 2021), redaktor lub współredaktor 6 prac zbiorowych, autor ponad 180 artykułów.

Pobrania

Strony

217-236

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.