Komentarze i funkcja komentatora w aktualnej liturgii rzymskiej

Autorzy

Daniel Brzeziński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0003-4680-3055

Streszczenie

Wokół komentarzy liturgicznych i funkcji komentatora w aktualnej liturgii rzymskiej narosło wiele nieporozumień, które niejednokrotnie – niestety – odnajdują swoje odzwierciedlenie w celebracji. W opracowaniu zostało więc przypomniane pojęcie komentarza liturgicznego oraz jego miejsce i rola w aktualnej liturgii rzymskiej w aspekcie teologicznym, prawnym, pastoralnym i rubrycystycznym. Przedstawiono również kryteria merytoryczne i formalne, jakie komentarz liturgiczny winien spełniać, aby należycie i skutecznie przyczyniać się do formacji dokonującej w liturgii i poprzez liturgię Kościoła.

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.