Potreba liturgickej formácie mládeže

Autorzy

Martin Tkáč
Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
https://orcid.org/0009-0000-6193-2512

Streszczenie

Príspevok opisuje jednotlivé aspekty vnímania liturgie. Štúdia je zameraná na dnešný životný štýl mladého človeka a predstavuje úlohu liturgie v jeho živote. Úvod štúdie je založený na dvoch zdanlivo protichodných tézach: najprv spoznať, aby sme milovali, a najprv milovať, aby sme poznali. Príspevok tak paralelne rozoberá problematiku poznávania liturgie. Tá tvorí hlavný rámec štúdie a z neho vyplývajú tieto rôzne aspekty vnímania liturgie: psychologický aspekt, sociálny aspekt, pedagogický aspekt a duchovný aspekt. Tieto roviny vychádzajú z prieskumu uskutočneného pedagogickou metódou dotazníka. Záver príspevku tvorí vyhodnotenie prieskumu. Príspevok môže byť nápomocný v pastoračnej práci s mládežou.

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.