Refleksja nad liturgicznym przygotowywaniem kandytatów do kapłaństwa po relegalizacji Kościoła greckokatolickiego w latach 1968–1990

Autorzy

Michal Glevaňák
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-8439-0346

Streszczenie

W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia sytuacji studiów teologicznych w zakresie liturgii i stanu formacji liturgicznej w Słowackim Kościele Greckokatolickim po 1968 roku. Autor zarysowuje ówczesny historyczny kontekst nauczania liturgiki. W 1968 roku nastąpiła częściowa relegalizacja Kościoła greckokatolickiego na terenie byłej Czechosłowacji. Kształcenie i formacja seminarzystów greckokatolickich w pierwszym okresie po Soborze Watykańskim II odbywała się w bardzo ograniczonym wymiarze. Konkluzje Soboru miały wpływ także na Kościół katolicki w Czechosłowacji. Jeśli chodzi o nauczanie liturgii, to nie było wówczas dostępnej literatury naukowej i studenci byli kształceni na podstawie starszych, przedsoborowych publikacji.

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.