Sacrum w kompozycji mszy – poszukiwania i nadzieje. Studium liturgiczno-muzyczne

Autorzy

Sebastian Szymański
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9426-9144

Słowa kluczowe:

Eucharystia, liturgia, muzyka sakralna, msza muzyczna, Joseph Ratzinger, Jan Paweł II, Antoni Baraniak, Wojciech Kilar, teologia, msza, kompozycja, sacrum

Streszczenie

Celem dysertacji Sacrum w kompozycji mszy – poszukiwania i nadzieje. Studium liturgiczno-muzyczne jest ukazanie sacrum w kompozycji mszy muzycznej, jako działania twórczego kompozytora. Realizacja tego celu wymaga postawienia problemu jaki zawiera się w pytaniu: jakie miejsce zajmuje sacrum w kompozycji mszy jako gatunku muzycznego? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymagało zastosowania metody hermeneutycznej powiązanej z analizą doświadczeń kompozytora utworu Missa Spei. Zgromadzony materiał badawczy w wymiarze teoretyczno-praktycznym pozwolił na wyciągnięcie wniosków, pośród których należy wymienić konieczność: rozumienia muzycznego rezonansu sacrum przez teologów muzyki; podnoszenia jakości muzyki liturgicznej; wprowadzania nowych rozwiązań muzycznych czerpiących z tonalności odnowionej; prowadzenia badań interdyscyplinarnych w zakresie teologii muzyki; kształtowania dojrzałych postaw kompozytorów i muzyków kościelnych zarówno od strony muzycznej jak i liturgicznej. Znalazło to odzwierciedlenie w strukturze rozprawy, na którą składają się: bibliografia; wykaz skrótów; wstęp; pięć rozdziałów: Rozwój liturgii Mszy świętej, Celebracja Eucharystii po Soborze Watykańskim II, Muzyka w Kościele, Msza - dzieło muzyczne – wybrane przykłady, Sakralność mszy jak gatunku muzycznego; zakończenie, spis rycin i przykładów nutowych oraz aneks. Novum tej dysertacji stanowi określenie sacrum w kompozycji mszy jako wytworze pracy twórczej kompozytora, stworzenie pojęcia muzycznego rezonansu sacrum oraz partytury siedmioczęściowego cyklu mszalnego Missa Spei autora dysertacji. 

Pobrania

Opublikowane

17 March 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.