Aktywność wolontariacka młodzieży w procesie stawania się człowiekiem

Autorzy

Jacek Siewiora
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0472-7381

Streszczenie

Stawanie się człowiekiem jest dynamiką, w którą musi wejść każda osoba, jeśli zmierza zdążać ku dojrzałości. Proces ten przebiega w potrójnym kontekście: namysłu nad sobą, odkrywania i przyjmowania za własne rozpoznanych wartości oraz relacji międzyosobowych. To właśnie ta trzecia płaszczyzna pozwala człowiekowi odkrywać inność świata osób, które spotyka on na drodze swojego życia. Ich potrzeby, ich słabości, swoista nieporadność mogą stać się czynnikiem wyzwalającym aktywność, która przyniesie korzyść tym, którzy otrzymają wsparcie, ale także osobie działającej na rzecz innych, przez to, że dostaje ona szansę na refleksję, namysł, a ostatecznie kierowanie się w życiu wartościami, które pozwalają realizować prawdziwe dobro. W artykule podjęto zagadnienie wolontariatu będącego istotnym czynnikiem kształtującym wewnętrzny świat osoby wolontariusza. Ujmuje rozwój osoby angażującej się w działalność wolontariacką i jej dążenie ku dobru w kontekście społecznym, ze szczególnym wskazaniem dwóch różnych przykładów, w których działalność wolontariacka współcześnie jest realizowana.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.