Prospołeczna aktywność młodzieży a poziom dobrostanu psychicznego – perspektywa mediacyjna

Autorzy

Dariusz Krok
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-1034-0944
Justyna Tkaczyk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
https://orcid.org/0009-0007-4325-4480

Streszczenie

Analiza aktualnej literatury pokazuje, że istnieją powiązania między prospołeczną aktywnością młodych ludzi a ich dobrostanem psychicznym. Istotną rolę pełni także poczucie sensu życia, które pozwala jednostkom interpretować i organizować swoje codzienne doświadczenia, osiągać cele i kategoryzować ważne obiekty. Celem artykułu jest określenie kierunku oraz siły relacji między wymiarami Jasnej Triady i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego w mediacyjnej perspektywie egzystencjalnego poczucia sensu życia w grupie późnych adolescentów. W badaniach wzięło udział 190 osób będących w okresie późnej adolescencji – 108 kobiet (56,8%) i 82 mężczyzn (43,2%). Wiek osób poddanych badaniu wahał się w przedziale od 17 do 24 lat; średnia wieku wynosiła M = 22,35 lat (SD = 2,06). Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na dodatnie zależności pomiędzy dwoma wymiarami Jasnej Triady: wiarą w ludzi i humanizmem a poczuciem sensu życia, zrozumieniem i celem, a także dobrostanem psychicznym. Ponadto wymiar Jasnej Triady – kantyzm, dodatnio korelował z dobrostanem psychicznym. Poczucie sensu życia było istotnym statystycznie mediatorem w dwóch następujących relacjach: 1) wiary w ludzi z dobrostanem psychicznym oraz 2) humanizmu z dobrostanem psychicznym. Wyniki te potwierdzają przypuszczenia badawcze, że związki prospołecznej aktywności młodzieży z dobrostanem psychicznym zależą od ich poczucia sensu życia.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.