Psychologiczne i pedagogiczne aspekty motywacji do działania/aktywności młodzieży

Autorzy

Mariusz Gajewski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-6454-5876

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy złożonej dziedziny procesów motywacyjnych w codziennej aktywności człowieka. Co więcej, szukano połączeń pomiędzy teoretycznymi koncepcjami motywacji a praktycznym ich zastosowaniem w wychowaniu, edukacji i rozwoju młodzieży. W pierwszej kolejności skupiono uwagę na młodym pokoleniu jako szczególnej grupie społecznej, przywołując najnowsze doniesienia badawcze dotyczące motywacji w różnych aspektach aktywności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad aktywnością dzieci i młodzieży. W dalszej części omówiono motywację z perspektywy współczesnych koncepcji psychologicznych, analizując podstawowe jej mechanizmy oraz społeczne uwarunkowania, które ją kształtują i mają na nią określony wpływ. Wskazano na różnice pomiędzy motywacją wewnętrzną a zewnętrzną. Wskazano na ścisły związek motywacji z planowaniem, uruchomieniem i wykonaniem wybranych aktywności. Zidentyfikowano kluczowe, optymalne i niezbędne kierunki oddziaływań wychowawczych, podkreślając potrzebę dostosowania strategii dydaktycznych i edukacyjnych do specyficznej dynamiki motywacyjnej młodzieży. W zakończeniu przedstawiono autorskie propozycje wychowawczo-edukacyjne na rzecz wspierania i rozwijania aktywności młodzieży, warunkowane procesami motywacyjnymi.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.