Odpowiedzialność i zysk. Wartości w zarządzaniu mediami

Autorzy

Anna Teler
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1424-9478

Słowa kluczowe:

zarządzanie mediami, etyka, ekonomia, wartości, zarządzanie mediami zorientowane na wartości

Streszczenie

Zarządzanie mediami staje w obliczu konieczności zmian. Przedstawiciele rożnych środowisk, w zarządzaniu i nie tylko, stawiają pytania: rozwój czy wzrost? odpowiedzialność czy zysk? generowanie wartości ekonomicznej czy realizacja społecznych potrzeb? Paradygmat ciągłego wzrostu, maksymalizacja zysków, partykularne interesy to znane imperatywy „starego” świata – współczesne zarządzanie mediami domaga się czegoś innego. Być może sensowną propozycją jest trwała orientacja na wartości, skoro mają one konotacje tak etyczne, jak i ekonomiczne. Celem niniejszej pracy jest prowokowanie potrzebnej debaty na temat nowych możliwości, kierunków zarządzania mediami. Poszukując nowych orientacji zarządzania mediami i perspektyw naukowych, autorka wskazuje na obecność i potencjał aksjosfery. Przyjętym celem badawczym była weryfikacja założenia o istnieniu aksjosfery w biznesie i weryfikacja, czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie) obejmuje ona paradygmat etyczny i paradygmat ekonomiczny. Przeprowadzone badania umożliwiły weryfikację czterech hipotez badawczych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze. Wyniki przeprowadzonej analizy treści artykułów z czasopisma „Harvard Business Review” z lat 2011–2020 dowodzą, że przestrzeń wartości jest tą, która ma szansę połączyć perspektywę etyczną i ekonomiczną w zarządzaniu mediami. Uznano, że wartościami można zarządzać, można dokonywać ich pomiaru i hierarchizacji; wartości są pomostem, spoiwem pomiędzy paradygmatem etycznym i paradygmatem ekonomicznym; wartości pozostają w stosownym, istotnym transferze; wartości tworzą wspólnotę oraz przestrzeń wartości wspólnych ludziom. Jeśli człowiek jest miarą wszechrzeczy – jak twierdził Protagoras z Abdery i do czego odnosi się norma personalistyczna – to być może wartości są miarą człowieka i zabezpieczeniem jego przyszłości?

Biogram autora

Anna Teler - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorka nauk o mediach i komunikacji społecznej, badaczka mediów cyfrowych oraz zarządzania mediami, związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się kwestiami etycznymi (szczególnie aksjologią), wyzwaniami, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa dla organizacji medialnych, oraz tym, czy przyszłość

Pobrania

Opublikowane

22 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-93-3