Zoomorficzne aspekty obrazu Boga w Biblii

Autorzy

Anna Maria Wajda
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0005-0652

Słowa kluczowe:

Bóg, fauna, Biblia, zoomorfizm, obrazowość, kultura, starożytny Izrael

Streszczenie

Niektóre wzmiankowane w Biblii zwierzęta przywoływane są przez autorów natchnionych jako symbole Boga, Jego Syna czy Ducha Świętego i służą  plastycznemu ukazaniu Bożej Mocy, Mądrości i  Opatrzności. Znajomość wyglądu i zachowania lwa,  niedźwiedzia, pantery, wilka, orła, byka, baranka,  gołębia, kury, a nawet węża, połączone z wyobrażeniami na ich temat, posłużyły tym autorom do ukazania Boga i  Jego działania pomimo wyraźnej tendencji do  antropomorficznego, a zwłaszcza transcendentalnego,  ujmowania Jego tajemnicy. Dlatego też poprawna  prezentacja zoomorficznych aspektów obrazu Boga na płaszczyźnie teologicznej wymaga odwołania się do różnych dziedzin wiedzy, które pozwalają lepiej poznać  znaczenie zwierząt w codziennym życiu, a także kulturze  mieszkańców starożytnego Izraela. Prowadzone na  trzech płaszczyznach badania: zoologicznej, kulturowej i  biblijno-teologicznej, pozwoliły wykazać, że motywy  literackie nawiązujące do wspomnianych wyżej przedstawicieli świata fauny są nie tylko toposami  stanowiącymi dziedzictwo kultury ogólnoludzkiej, lecz  także niektóre z nich są wkładem własnym tradycji  biblijnej do tej kultury, jak np. symbolika baranka.

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-8370-005-2