Wspólnota eucharystyczna

Autorzy

Andrzej Napiórkowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Andrzej Demitrów - Uniwersytet Opolski; Marcin Kowalski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Piotr Szczur - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Bazyli Degórski - Pontifi cal University of Saint Th omas Aquinas; Luciana Mirri; Michael Kahle; Damian Kuchta - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Damian Wąsek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Tom Kerger; Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Piotr Rossa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sławomir Zatwardnicki - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Paweł Warchoł - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Mariusz Kuciński - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Eugeniusz Sakowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

Eucharystia, dar, Chrystus, niechrześcijanie, niewierzący, wcielenie, ostatnia wieczerza

Streszczenie

Dając się prowadzić Duchowi Świętemu, wciąż uczymy się właściwie rozpoznawać tajemnicę Kościoła właśnie dzięki Eucharystii. Ona jest bowiem nie tylko koroną wszystkich sakramentów, ale centrum i szczytem kościelnego życia, gdyż Zmartwychwstały włącza we wspólnotę wiary wszystkich swoich braci i swoje siostry, włącza ich do ofiary uwielbienia oraz dziękczynienia, złożonej na drzewie krzyża raz na zawsze i w sposób doskonały Ojcu Niebieskiemu. Przez tę ofiarę chwalebny Pan nieustannie wylewa swojego Ducha na mistyczne Ciało, którym jest Kościół Trójjedynego Boga.

Rozdziały

Biogramy autorów

Andrzej Napiórkowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. zw. dr hab., paulin. Od 2001 roku kieruje Katedrą Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2020 roku jest tam Dyrektorem Instytutu  Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, chrystologię fundamentalną, zagadnienia ekumeniczne, w tym szczególnie kwestię usprawiedliwienia, mariologię. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru Na Skałce. Autor ponad trzydziestu książek oraz ponad dwustu naukowych publikacji.

Andrzej Demitrów - Uniwersytet Opolski

Kapłan diecezji opolskiej, studia biblijne odbył w latach 1997–2006 w Rzymie, w Papieskim Instytucie Biblijnym, pod kierunkiem o. prof. Maurice Gilbert SJ wieńcząc je doktoratem z nauk biblijnych (2013). Od 2006 jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2011–2017 pełnił posługę wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego w diecezji opolskiej. Opublikował Quattro oranti nell’elogio dei padri (Sir 44–49). Studio dei testi e delle tradizioni (OBT 124; Opole 2011).

Marcin Kowalski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prezbiter diecezji kieleckiej, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktor nauk biblijnych (Papieski Instytut Biblijny, Rzym), doktor habilitowany teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  adiunkt przy Katedrze Proforystyki i Teologii biblijnej KUL, wykładowca Pisma Świętego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce), visiting professor (Papieski Uniwersytet Urbaniana, Rzym), redaktor kwartalnika The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia  Biblistów Polskich III kadencji (2013–2018), członek Komitetu Redakcyjnego VI edycji Biblii Tysiąclecia. Zainteresowania naukowe: Listy św. Pawła, retoryka antyczna, krytyka socjoretoryczna, socjologia i  antropologia kulturowa, Biblia w kulturze. Najnowsze publikacje: Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord (Lanham, MD 2013); 2 List do Koryntian (Katowice 2018); Jutro Niedziela. Rok A i B (Kraków 2019–2020); Th e Spirit in Romans 8. Paul, the Stoics and Jewish Authors in Dialogue. Autor ponad siedemdziesięciu artykułów i recenzji naukowych oraz ponad stu scenariuszy programów  telewizyjnych i radiowych popularyzujących Biblię.

Piotr Szczur - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kapłan, dr hab. historii Kościoła i patrologii, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, były kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz redaktor naczelny „Vox Patrum”; członek wielu towarzystw naukowych m.in. Association  Internationale d’Études Patristiques i Komisji Teologii Oddziału Państwowej Akademii Nauk w Lublinie. Autor trzech monografi i, ok. osiemdziesięciu artykułów naukowych i ponad stu haseł  encyklopedycznych z zakresu patrologii i historii Kościoła w starożytności. Zajmuje się nauczaniem  społecznym i myślą teologiczną greckich ojców Kościoła (zwłaszcza św. Jana Chryzostoma).

Bazyli Degórski - Pontifi cal University of Saint Th omas Aquinas

Prof. dr hab., paulin, profesor patrologii i teologii dogmatycznej okresu patrystycznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie („Angelicum”), profesor patrologii i antropologii patrystycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym „Teresianum” w Rzymie, prokurator generalny Zakonu Paulinów przy Stolicy Świętej.

Luciana Mirri

Ukończyła Uniwersytet Boloński i uzyskała doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie. Specjalizuje się w studiach patrystycznych, monastycyzmie antycznym, teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu oraz ekumenizmie. Nauczała trynitologii, chrystologii i teologii duchowości na Franciszkańskim Studium Teologicznym w Bolonii oraz ekumenizmu, teologii orientalnej, teologii stworzenia, mariologii i eklezjologii na dominikańskim studium teologicznym na Wydziale  Teologicznym Emilia Romagna. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach z dziedziny  patrologii, duchowości, mariologii, sindonologii oraz historii Europy Wschodniej. Współpracowała przy redakcji Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej (Moskwa 2002–2011); Encyklopedii Modlitwy (Watykan 2006); Nowego Słownika Mistycyzmu (Watykan 2016).

Michael Kahle

Doktor teologii, prałat, urodzony w 1973 roku w Solingen. Studia fi lozofi czne i teologiczne odbywał w Bonn, Münster i Rzymie. Świecenia kapłańskie otrzymał w 2001 roku w kościele św. Ignacego w Rzymie. W latach 2003–2006 posługiwał jako wikary w Kolonii, a od 2006 do 2012 roku był wikarym katedralnym  i ceremoniarzem w katedrze kolońskiej. W roku 2011, w trakcie pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec, pełnił funkcję koordynatora liturgii. W latach 2012–2015 był dyrektorem arcybiskupiego konwiktu teologicznego Collegium Albertinum w Bonn. Od roku 2015 jest współpracownikiem kongregacji ds.  kultu i dyscypliny sakramentów w Watykanie.

Damian Kuchta - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie eklezjologii fundamentalnej. Interesuje się eklezjologią, teologią Josepha Ratzingera – Benedykta XVI oraz nową ewangelizacją. Jest  wikariuszem i duszpasterzem akademickim w parafi i pw. PJ Dobrego Pasterza w Krakowie, prowadzi katechezę w Szkole Podstawowej nr 109 w Krakowie oraz wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie.

Damian Wąsek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab., prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności (sekcja Filozofi i Nauki), Polskiego Towarzystwa Teologicznego i  Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych oraz książek, m.in. Koncepcja teologii Piotra Abelarda (2010), Miłość wszystko wyjaśnia (2012), Nowa wizja zarządzania Kościołem (2014), „Optatam totius”, czyli jakiej formacji potrzebuje  współczesny kandydat na księdza (2021). W ramach działalności naukowej porusza głównie tematy związane z kierunkami reformy Kościoła, z dialogiem między nauką i wiarą oraz prowadzi spór z nowym ateizmem. Zajmuje się również analizą nauczania papieża Franciszka i Soboru Watykańskiego II. Jest księdzem diecezji bielsko-żywieckiej. 

Tom Kerger

Urodzony w 1974, wyświęcony na kapłana w 2000 roku, przynależy do archidiecezji Luksemburg; dr teologii; pracował jako wikary, a następnie proboszcz. W 2009 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy) na podstawie rozprawy Pia interpretatio. Vier Th eologen im Gespräch mit dem Islam. Od roku 2009 jako profesor wykłada teologię fundamentalną w Wyższym Seminarium Duchownym w Luksemburgu. W roku 2017 został proboszczem katedry Najświętszej Maryi Panny w Luksemburgu; pełni funkcję moderatora parafi alnego miasta Luksemburg; jest dziekanem, anonikiem
kapitulnym oraz wikariuszem biskupim i osobistym doradcą arcybiskupa Luksemburga.

Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prezbiter diecezji rzeszowskiej, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, teolog. Kierownik Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej (Katolicki Uniwersytet  Lubelski Jana Pawła II w Lublinie). Dorobek obejmuje publikacje z zakresu teologii fundamentalnej i  metodologii teologii. Autor trzech monografi i, około siedemdziesięciu artykułów i recenzji  opublikowanych w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych recenzowanych, około  trzydziestu haseł leksykonowych, współredaktor jedenastu prac zbiorowych. Od 2015 roku zastępca Przewodniczącego Komisji Teologii Oddziału Państwowej Akademii Nauk w Lublinie. Od 2019 roku  przewodniczący Wydziału VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz członek  zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Piotr Rossa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan diecezji kaliskiej, dr hab., wykładowca teologii fundamentalnej i dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sławomir Zatwardnicki - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz dwudziestu jeden książek; ostatnio wydana: Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI (Lublin 2021). Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz  Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną. 

Paweł Warchoł - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. dr hab. (urodzony w 1965 roku), kapłan w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz pedagogikę w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Jest kapelanem Fundacji „Aniołowie Miłosierdzia”. Przynależy do wielu towarzystw naukowych. Autor wielu rozpraw, artykułów oraz książek.

Mariusz Kuciński - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kapłan, dr hab., Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze, Socjologii i Komunikacji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera Fundacji Watykańskiej J. Ratzingera – Benedykta XVI. Zainteresowania badawcze: promocja nauczania Benedykta XVI, relacja religii i kultury, teologia komunikacji, duchowość lidera, nowoczesne systemy zarządzania.

Eugeniusz Sakowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Urodzony w 1958 roku w Grudziądzu, teolog, religioznawca, encyklopedysta-leksykograf; profesor nauk teologicznych (od 2007 roku); kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Komitetu Nauk Teologicznych  Polskiej Akademii Nauk; konsulator Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, członek Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi tej Rady; autor ponad trzystu  publikacji oraz ponad tysiąca sześciuset haseł oraz artykułów encyklopedycznych (m.in. w  encyklopediach Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie oraz Encyklopedii katolickiej [KUL]);  wydał kilkanaście książek; należy do rad programowych oraz rad naukowych różnych pism teologicznych i serii wydawniczych.

Pobrania

Opublikowane

27 June 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.