Twórczość religijna Henryka Mikołaja Góreckiego w świetle koncepcji Nowej Pieśni Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Autorzy

Mateusz Ziemlewski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7822-3624

Słowa kluczowe:

Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, Jan Paweł II, Henryk Mikołaj Górecki, Władysław Stróżewski, Mieczysław Tomaszewski, teologia muzyki, muzyka sakralna, dzieło muzyczne, interpretacja, interdyscyplinarność, teologiczna interpretacja

Streszczenie

W niniejszej monografii podjęto próbę analizy koncepcji teologii muzyki zawartej w idei Nowej Pieśni kard. Josepha Ratzingera. Interdyscyplinarne studium teologiczne odnosi się do teorii muzyki i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Analiza muzyczna trzech wielkoobsadowych dzieł kompozytora stanowi punkt wyjścia do interpretacji teologicznej. Każde dzieło posiada tabelaryczny wykaz formalny oraz opis struktury muzycznej. Szczególną uwagę poświęcono fragmentom utworu, które korelują z teologią katolicką. Treść tej ostatniej wyznacza siedem tomów serii Opera Omnia kard. Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Koncepcja Nowej Pieśni pozwala na metodyczne wykazanie istotnych części dzieła sakralnego. Dorobek teologiczny Ratzingera umożliwia ich opis, a twórczość Góreckiego stanowi ich muzyczną egzemplifikację. Podjęte rozważania mają doprowadzić do potwierdzenia słów Benedykta XVI, że „wielka muzyka sakralna posiada rangę teologiczną”, które papież wygłosił podczas uroczystego nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

28 June 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.