Wielowymiarowe dary ofiarowane człowiekowi przez Boga. Studium egzegetyczno-teologiczne wybranych tekstów biblijnych

Autorzy

Anna Klich (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8481-0745
Stanisław Witkowski (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1468-0401
Bogdan Zbroja (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9125-3913

Słowa kluczowe:

Stary Testament, Nowy Testament, dar Boga dla człowieka

Streszczenie

Niniejsza publikacja porusza tematykę darów udzielonych człowiekowi przez Boga, ukazując, że również ludzie, jako członkowie Bożej rodziny, mogą i powinni siebie nawzajem obdarowywać życzliwością, miłością i solidarnością. Porusza także zagadnienia rozwoju prawdy o zmartwychwstaniu zmarłych w oparciu o teksty Starego Testamentu oraz kwestie nauczania Nowego Testamentu o Bożym królestwie i ojcowskiej miłości Boga. Św. Jan Paweł II, jako pielgrzym i sługa Bożego miłosierdzia, a także ks. prof. Józef Kudasiewicz, jako promotor katechezy biblijnej, to dwaj kapłani, którzy przyczynili się do zgłębiania zamysłu Bożego zawartego w świętych tekstach. Bodajże największym darem, jaki jest dostępny człowiekowi, jest dar Eucharystii, co stanowi jeden z tematów monografii. Osobliwości słowa greckiego, które oznacza pierworodnego, przybliżają przekaz Ewangelii św. Jana. Motyw daru w Drugiej Księdze Królewskiej (2 Krl 5), przybliża napięcie pomiędzy prośbą, oczekiwaniem i wypełnieniem. Święty Paweł i jego postawa wdzięczności Bogu w Listach do Tymoteusza. Dar bogactwa rozumiany jako zagrożenie czy szansa w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tm 6, 6–10. 17–19) oraz Dary Jezusa dla Kościołów Apokalipsy (Ap 2–3), to przegląd tematów książki, która koncentruje się na obrazie daru Boga dla człowieka.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

30 May 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.