Personalizm Adama Rodzińskiego wobec wyzwań współczesnej kultury

Autorzy

Barbara Żmuda-Frydrychowska
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9383-6090

Słowa kluczowe:

Adam Rodziński, personalizm, kultura, kryzys kultury społecznej

Streszczenie

Niniejsza książka ma nieco odmienny charakter niż większość opracowań czy monografii z zakresu filozofii personalistycznej. Nie stanowi ona jedynie omówienia i zestawienia poglądów personalistycznych Adama Rodzińskiego, lecz jest próbą zinterpretowania jego myśli pod względem ich aktualności i możliwości zastosowania w myśleniu i działaniu, których celem jest wyjście z kryzysu we współczesnej kulturze społecznej. Zasadniczym celem niniejszej książki jest próba praktycznego zastosowania filozofii A. Rodzińskiego w rozwiązywaniu problemów moralnych pojawiających się we współczesnej kulturze, takich jak dominujący trend pragmatyczno-relatywistyczny, degradacja wartości, problemy związane z subkulturami, kontrkulturą i antykulturą oraz destrukcyjny dla kultury nihilizm. Trendy te badacze współczesnej kultury przypisują tak zwanej kulturze ponowoczesnej, stąd też autorka pracy skupia się głównie na analizie i zarazem krytyce ponowoczesności jako dominującego prądu współczesnej kultury.

Pobrania

Opublikowane

17 December 2021

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.