Pomiędzy szacunkiem a odpowiedzialnością. Rola autorytetu w rozwoju osobowym człowieka

Autorzy

Stanisław Wronka (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1582-8540
Adam Chrapusta (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7301-7784
Ireneusz Skoczeń (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4780-022X

Słowa kluczowe:

autorytet, osoba, katecheta, rodzina, społeczność, katolicka nauka społeczna, filozofia, znawca

Streszczenie

Prezentowane teksty są owocem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek w relacji do…”, której tematem był Autorytet. Odbyła się ona on-line z powodu panującej epidemii koronawirusa COVID-19 w dniu 21 maja 2020 roku. Zorganizowana została przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II „Traditio” oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Udział w niej wzięli głównie doktoranci z różnych uczelni wyższych w Polsce. Miała ona charakter interdyscyplinarny, temat autorytetu został podjęty na płaszczyźnie teologicznej, filozoficznej, społecznej, pedagogicznej, rodzinnej, literackiej. Autorytet stanowi ważny element w naszym życiu. Oznacza on ogólnie uznaną powagę, znaczenie, szacunek, wpływ, jakie posiada jakaś osoba czy instytucja ze względu na swe kompetencje i wiarygodność. Autorytet stanowi punkt odniesienia, wzorzec, wyznacza standardy, pełni funkcję mistrza prowadzącego innych do doskonałości w różnych wymiarach – ogólnym, dotyczącym sztuki życia, naszego człowieczeństwa lub bardziej szczegółowym, odnoszącym się do konkretnych umiejętności. Potrzebujemy autorytetów w każdej dziedzinie, bo uczymy się głównie przez naśladowanie nie tylko w wieku dziecięcym, ale także i w dalszych latach, dlatego że człowiek wciąż się uczy.

Rozdziały

Biogramy autorów

Stanisław Wronka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Stanisław Wronka – kapłan archidiecezji krakowskiej, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wyższego Seminarium Zakonu Paulinów w Krakowie, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, redaktor naczelny „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”; obszary zainteresowań: język obrazowy w Biblii (metafora, hiperbola, przypowieść), języki biblijne (hebrajski i grecki), teologia biblijna (antropologia, etyka, chrystologia); członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico.

Anna Emmanuela Klich - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2013–2019).

Joanna Pyszna - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Mgr lic. Joanna Pyszna – absolwentka teologii duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie doktorantka historii Kościoła Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; zainteresowania badawcze: duchowość zmartwychwstańska i teologia feministyczna.

Renata Chrzanowska - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Renata Chrzanowska – doktor teologii, adiunkt w Katedrze Katechetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, katechetka w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, opiekun grupy teatralnej Rezistors oraz Wolontariatu w tym zespole szkół.

Magdalena Ochońska - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Magdalena Ochońska (ur. 1991) – doktorantka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych. Familiolog, mediator, ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz specjalistyczne szkolenie z zakresu zatrudnienia wspomaganego. Zainteresowania: katolicka nauka społeczna, polityka społeczna, zagadnienia związane z rodziną i bioetyką oraz problematyką osób z niepełnosprawnościami.

Joanna Matyja-Dudek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Joanna Matyja-Dudek – doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także studentka Podyplomowych Studiów Duszpasterstwa Rodzin na tej samej uczelni. Aktualnie pracuje jako psycholog par i małżeństw, doradca życia rodzinnego i nauczycielka religii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz teologię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się głównie antropologią teologiczną oraz dialogiem dziedzin traktujących o człowieku, zwłaszcza w temacie relacji rodzinnych. Prócz tego interesuje się kulturą, relacjami międzypokoleniowymi we współczesnym społeczeństwie, literaturą, poezją i filozofią, głównie nowożytną. Prywatnie szczęśliwa żona, autorka wierszy, tekstów i projektów zajęć dla młodzieży i narzeczonych.

Klaudia Karpiel - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mgr lic. Klaudia Karpiel – teolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierunek Praca socjalna; członkini Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO; doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przygotowuje pracę doktorską na temat roli męża i ojca w rodzinie w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych, studium moralnoteologiczne; zainteresowania naukowe: teologia moralna, antropologia, historia starożytna.

Przemysław Żebrok - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Przemysław Żebrok – doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wieloletni nauczyciel oraz dyrektor placówek oświatowych; absolwent Uniwersytetów: Śląskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; uczestnik konferencji naukowych w kraju i za granicą; autor kilkunastu publikacji naukowych o tematyce oświatowej; przewodnik górski i terenowy, przodownik turystyki górskiej, pilot wycieczek; działacz społeczny; laureat nagrody rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie za najlepszą pracę doktorską.

Marzena Zięba - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marzena Zięba – mgr filologii polskiej UJ, doktorantka nauk socjologicznych UPJP2, przygotowuje rozprawę na temat: Wsparcie dla małżeństw w kryzysie na przykładzie działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR; absolwentka Podyplomowych Studiów „Geriatria i opieka długoterminowa”, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; obszary zainteresowań naukowych: socjololingwistyka, geriatria i opieka paliatywna, teologia moralna, teologia małżeństwa i rodziny; autorka m.in. artykułu Zastosowanie zasady podwójnego skutku w rozeznawaniu decyzji o rozwodzie; w pracy z rodzinami zdobyła 11-letnie doświadczenie w opiece geriatrycznej i paliatywnej, przez 11 lat prowadziła centrum dla rodzin z małymi dziećmi od 0 do 4 lat – Ogródek dla Matki i Dziecka oraz od 12 lat aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz małżeństw w kryzysie we Wspólnocie  Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Dorota Kumorek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mgr Dorota Kumorek – familiolog, dziennikarka oraz redaktorka internetowa i prasowa („Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, „Anthropos My”); doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania naukowe: relacje społeczne, antropologia, aksjologia, komunikologia.

Szymon Rój - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lic. Szymon Rój – student V roku edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia I stopnia, temat pracy licencjackiej: Nieoficjalne nazwy modeli samochodowych); moje zainteresowania: religia, historia Polski i historia powszechna, motoryzacja oraz język polski i typografia; największe autorytety to rodzice oraz św. Jan Paweł II.

Adam Chrapusta - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mgr lic. Adam Chrapusta – doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania: ewangelizacja, uczestnik w programach Lumen TV; redaktor działu tematycznego czasopisma „Traditio”, przewodniczący zarządu Koła Naukowego Traditio, współorganizator cyklu konferencji „Człowiek w relacji do…”; instruktor żeglarstwa i narciarstwa, organizator zimowych zawodów o Puchar Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ireneusz Skoczeń - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mgr lic. Ireneusz Skoczeń – katecheta, dyrektor szkoły katolickiej SPSK w Rychwałdku, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania: realizacja zadań teologii praktycznej – pastoralnej, ewangelizacja; redaktor działu tematycznego w czasopiśmie „Traditio”; członek zarządu Koła Naukowego Traditio Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz współorganizator cyklu konferencji „Człowiek w relacji do…”.

Joanna Kata - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mgr Joanna Kata – pedagog, doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; własne zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, teorii wychowania, poczucia jakości życia młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także zagrożeń medialnych współczesnej młodzieży, agresji
płynącej z cyberprzestrzeni i środków masowego przekazu, uzależnień behawioralnych współczesnego człowieka; autorka kilku artykułów poświęconych samoocenie, poziomowi empatii oraz postrzeganiu stresu u wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej, diagnozie socjoterapeutycznej młodzieży, zagrożeniom medialnym młodzieży; uczestniczka wielu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Agata Gorczyca - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Agata Gorczyca – ur. 14.11.1993 w Pińczowie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, zdobyła licencjat z Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zrobiła studia magisterskie na kierunku Polityka Społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, odbyła studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” oraz „Zarządzanie placówką oświatową”, aktualnie doktorantka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Marcin Murzyn - Akademia Ignatianum w Krakowie

Marcin Murzyn – doktor filozofii (doktorat obroniony w 2021 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na podstawie rozprawy pt. Henryka Skolimowskiego nowa metafizyka), magister historii (Uniwersytet Jagielloński), magister etyki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) i magister filozofii (Akademia Ignatianum w Krakowie); interesuje się metafizyką, filozofią Boga, bioetyką, etyką środowiskową i filozoficznymi podstawami praw zwierząt; współredaktor Czasopisma Naukowego „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” i wykładowca etyki.

Dawid Szombierski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dawid Szombierski – student filozofii studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zamieszkały w Gliwicach; interesuje się wybranymi zagadnieniami epistemologicznymi oraz metafizycznymi dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej filozofii; czynny uczestnik konferencji naukowych; pasjonuje się literaturą, debiutował opowiadaniem Uwiedziony w cień życia w kwietniu 2020 roku na łamach miesięcznika „Kreatywni”.

Jakub Ciszyn - Uniwersytet Gdański

Jakub Ciszyn – ur. 27 czerwca 1993 roku w Gdańsku, mgr filozofii Uniwersytetu Gdańskiego; wychowawca młodzieży, terapeuta i trener kompetencji społecznych oraz wrażliwości na kontakt z Innym, a także z naturą; działacz młodej muzycznej sceny Trójmiasta; adept akademii chińskich sztuk walki San Bao, odznaczony brązowym pasem za ośmioletni, wciąż trwający, zdyscyplinowany trening; żywo udziela się w oddolnych akcjach mających na celu reintegrację człowieka z naturą oraz przywrócenie należytej harmonii poprzez uwrażliwienie na wartości i świadomość duchową, poszukiwacz residuów takowej; zainteresowany religioznawstwem i badaniem źródła konwencji społecznych; sprawny mówca i inicjator.

Pobrania

Opublikowane

12 January 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.