Solidarność w życiu publicznym

Autorzy

Władysław Zuziak (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0483-0533
Barbara Żmuda-Frydrychowska (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9383-6090

Słowa kluczowe:

solidarność, solidarność społeczna, altruizm, wolontariat, kultura solidarności, dobro wspólne, postmodernizm, pomoc społeczna

Streszczenie

Autorzy zaproszeni do filzoficznej analizy pojęcia solidarności w różnych sferach życia publicznego podjęli się próby zdefiniowania tego pojęcia i uchwycenia go w jego oryginalnym kontekście, jak również tego, jak je rozumie współczesny człowiek. W poszczególnych artykułach autorzy zastanawiają się między innymi nad tym, czy odeszliśmy od oryginalnego rozumienia solidarności, a jeśli tak, to w którą stronę i dlaczego. Jak daleko można rozsądnie rozszerzać granice solidarności – czy obejmuje ona wszystkich ludzi, wszystkie byty ożywione, a może całość stworzenia? Czy idea solidarności jest wpisana w polską i europejską tożsamość?

Rozdziały

Biogramy autorów

Ryszard Moń - Akademia Katolicka w Warszawie

profesor doktor habilitowany. Pracownik Akademii Teologicznej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą etyki współczesnej, głównie francuskiej (Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Michel Henry, Vladimir Jankélévitch, Alain Badiou, Monique Canto-Sperber) oraz anglojęzycznej (John Rawls, Derek Parfi t, James Griffi n, Alasdair MacIntyre, Bernard Williams, Th omas Nagel, Michael Oakeshott). W swoich opracowaniach podejmuje problematykę związaną z powinnością, wartościami, relacjami normatywnością, podmiotowością, etyką przekonań, relacjami międzyludzkimi (Tadeusz Styczeń), prawami człowieka, wolnością, odpowiedzialnością, teorią narracji, etycznym wymiarem performatyki. Autor kilku monografi i: Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości? Potrzeba i możliwości rozwinięcia koncepcji E. Lévinasa, Warszawa 1999; Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Warszawa 2011. Redaktor i współautor kilku prac zbiorowych, między innymi: Th e Dilemmas of Modern Ethics, Warsaw 2008; Ethics in Public Life, Warsaw 2009; Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa 2009; O prawach człowieka nieco inaczej, Warszawa 2011; Prawa człowieka i świat wartości, Warszawa 2011; Styczeń (w ramach grantu „Pomniki Filozofii Chrześcijańskiej”), Kraków 2020.

Tomasz Homa - Akademia Ignatianum w Krakowie

doktor habilitowany (ur. 1958). Jezuita, filozof, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się problematyką dotyczącą filozofi i społecznej i politycznej, etyki, kultury i wychowania. Jest autorem monografi i: W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Kraków 2002; Obywatelskość, Kraków 2013; Wspólnotowość, Kraków 2017; Rzeczpospolita, Kraków 2020; oraz współautorem publikacji: Problemy współczesności a chrześcijanie. Zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Kraków–Warszawa 2004.

Władysław Zuziak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

profesor doktor habilitowany. Kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), członek ESSAT-u (European Society for the Study of Science and Th eology) oraz Polskiego Towarzystwa Filozofi cznego i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Zainteresowania naukowe: fi lozofi a człowieka, etyka, personalizm, francuska fi lozofi a refl eksyjna. Ważniejsze publikacje: Dojrzewanie świadomości refl eksyjnej w fi lozofi i moralnej Georgesa Bastide’a i Jeana Naberta, Kraków 1998; Idea solidarności dzisiaj (red.), Kraków 2001; Pytając o człowieka. Myśl filozofi czna Józefa Tischnera (red.), Kraków 2002; Aksjologia Louisa Lavelle’a wobec ponowoczesnego kryzysu wartości, Kraków 2012; Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności, Kraków 2018. Dawał wykłady gościnne i brał udział w międzynarodowych sympozjach naukowych między innymi w Bochum, Bogocie, Budapeszcie, Louvain, Meksyku, Moskwie, Paryżu, Pekinie, Rzymie, Seulu, Tokio i Waszyngtonie.

Grażyna Bilik

doktor. Zainteresowania naukowe: etyka, estetyka, fenomenologia. Ważniejsze publikacje: Równość w kulturze, w: Równość w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona-Byrska, Kraków 2012; Sztuka jako najpełniejszy przejaw zakorzenienia ciała w świecie w ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Kraków 2015; Wrażliwość jako istota doświadczenia estetycznego, w: Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym, red. J. Mysona-Byrska, J. Synowiec, Kraków 2017.

Sławomir Drelich - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

doktor, politolog i etyk; zajmuje się etyką życia publicznego, dyskursem publicznym i myślą polityczną. Autor książek: Populistów ethos zmanipulowany, Toruń 2010; Wojny trybuna  ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera, Toruń 2013; Moralność kanibali. Ayn Rand wobec lewicowej wizji społeczeństwa, Toruń 2020. Publikował między innymi w „Studiach Politologicznych”, „Przeglądzie Politycznym”, „Myśli Ekonomicznej i Politycznej”, „Archiwum Filozofi i Prawa i Filozofi i Społecznej” i „Kwartalniku Filozofi cznym”.

Barbara Żmuda-Frydrychowska - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

doktor. Asystent w Katedrze Etyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwentka Wydziału Filozoficznego tegoż Uniwersytetu. Ważniejsze publikacje: Personalizm Adama Rodzińskiego wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków 2020; Umiar i rozsądek lekarstwem na przesadną konsumpcję, „Logos i Ethos” 23 (2018); Rationality as a Guarantee of Human Dignity, w: Racionálne – iracionálne, eds. P. Sucharek, O. Marchevsky, Prešov 2015; Zainteresowania naukowe: etyka współczesna, kultura ponowoczesna, prawa człowieka, bioetyka, etyka stosowana: etyka biznesu, etyka zawodowa oraz etyka polityki. 

Andrzej Marian Świątkowski - Akademia Ignatianum w Krakowie

profesor doktor habilitowany. Prawnik, socjolog, profesor zwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Jean Monnet European Professor of European Labour Law and Social Security Law”, LL.M Uniwersytet Pennsylvania w Filadelfi i, autor ponad siedmiuset osiemdziesięciu prac naukowych z polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej.

Karolina Ferreira Fernandes - Uniwersytet w Białymstoku

mgr socjologii. Pracownik Zakładu Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Główne zainteresowanie badawcze: społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo informacyjne, aktywność Kościoła katolickiego w nowych mediach. Wybrane publikacje: New Tools for Social Dialogue on the Internet. Opportunities and treats for new social sphere, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Special Issue on Argumentation Th eory and Computer Science” (2011) 23 (36), s. 243–258; Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego, „Nowe Media” 2 (2011), s. 55–68; Działalność Kościoła katolickiego w Sieci. Nowe formy ewangelizacji, w: Nowe media. Wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2014, s. 237–251.

Michael Dominic Taylor - Edith Stein Institute of Philosophy

Assistant Professor of Philosophy, Edith Stein Institute of Philosophy lives in Granada, Spain, with his wife, Cassandra, where he works as the Executive Secretary of the International Laudato Si’ Institute and teaches Metaphysics for the Edith Stein Philosophy Institute. He holds degrees in biology and environmental studies, bioethics, and philosophy. He earned his doctorate in philosophy in 2019.

Pobrania

Opublikowane

25 April 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.