Pro familia et societate. Wybrane zagadnienia polityki społecznej. Wykłady dla studentów nauk społecznych

Autorzy

Jan Mazur
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0548-0205

Słowa kluczowe:

polityka społeczna, katolicka nauka społeczna, politologia

Streszczenie

Książka prezentuje treści na temat wybranych zagadnień, jakie podejmuje polityka społeczna w sensie działalności praktycznej oraz dyscypliny naukowej. Jest to materiał fragmentaryczny, pomyślany jako pomoc w zajęciach dydaktycz­nych, by ułatwić uchwycenie głównego sensu, istotnej misji polityki społecznej. Rozważania dają pewne wyobrażenie współczesnych problemów społecznych dotyczących rodziny, zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i opieki społecz­nej, kojarząc je z zadaniami i celami polityki społecznej. 
Oby każdy polityk społeczny miał świadomość, że jego aktywność musi ba­zować na odpowiedniej aksjologii i etyce! W kręgu euroatlantyckiej cywilizacji oznacza to respekt dla personalizmu. Wydaje się, że dopiero w tej perspektywie można uprawiać autentyczną politykę społeczną, której podstawowym zada­niem jest to, aby każdemu człowiekowi, który jest obywatelem państwa, względ­nie członkiem społeczeństwa jako uchodźca czy zwyczajny migrant, żyło się coraz lepiej i aby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa (socjalnego). Realizacja takiej strategii zakłada konieczność wysiłków wielu podmiotów ży­cia społecznego zmierzających do eliminacji zjawiska marginalizacji i dyskry­minacji, wszelkich form patologii i społecznej dezorganizacji. W szczególności chodzi o podjęcie usilnych starań na rzecz sprawiedliwości społecznej. 

Pobrania

Opublikowane

29 December 2019

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-769-9