Facewords. O tendencjach słowotwórczych w mediach społecznościowych

Autorzy

Aleksandra Urzędowska
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1931-7839

Słowa kluczowe:

Facebook, media społecznościowe, fanpage, tendencje słowotwórcze, język Internetu

Streszczenie

Monografia Facewords. O tendencjach słowotwórczych w mediach społecznościowych wpisuje się w nurt opracowań poświęconych najnowszej warstwie polszczyzny. Podstawowym celem badań jest obserwacja zmian w zakresie słowotwórstwa w języku współczesnych mediów społecznościowych. Bazę materiałową stanowią derywaty wyekscerpowane z komentarzy internetowych zamieszczonych na Facebooku w fanpage’ach popularnych tytułów prasowych o charakterze społeczno-politycznym: Gazety Wyborczej, Frondy, Newsweeka i Wprost. Zgromadzony materiał leksykalny pochodzi z lat 2013–2018. Analizie poddano formacje słowotwórcze w obrębie dwóch części mowy: rzeczownika i przymiotnika. W zbiorze omówionych leksemów znajdują się zarówno derywaty zastane, dobrze osadzone w zasobie leksykalnym języka ogólnego, jak i jednostki nowe, nienotowane dotąd w słownikach polszczyzny ogólnej. Porównanie tych dwóch grup derywatów pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakie techniki słowotwórcze są najczęściej wykorzystywane w języku Internetu. Zasadniczą część publikacji stanowi rozdział poświęcony analizie rzeczownikowych i przymiotnikowych derywatów słowotwórczych. Wyekscerpowane leksemy scharakteryzowano pod kątem technik słowotwórczych wykorzystanych do ich utworzenia (prefiksacja, sufiksacja, derywacja ujemna, paradygmatyczna, alternacyjna). Omówiono zarówno derywaty proste, jak i złożenia, zrosty oraz kontaminacje. Analizowane leksemy przyporządkowano do właściwych kategorii słowotwórczych. W opisie uwzględniono szeroko rozumiany kontekst społeczny i komunikacyjny. W podsumowaniu zwrócono uwagę na najważniejsze tendencje w słowotwórstwie języka współczesnych mediów elektronicznych.

Pobrania

Opublikowane

22 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-09-4