ARTE – TELEWIZJA POROZUMIENIA. Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej, na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji kultury ARTE

Autorzy

Grzegorz Kościński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7820-0115

Słowa kluczowe:

Arte, telewizja publiczna, porozumienie, integracja europejska, telewizja kultury

Streszczenie

Niniejsza monografia została opracowana na podstawie dysertacji doktorskiej poświęconej roli i znaczeniu francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury ARTE, jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej. Tytuł pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Dr hab. Teresy Sasinskiej-Klas, brzmi: „Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej (studium przypadku na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji ARTE)”. Publikacja dotyczy francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury – ARTE, która powstała w 1991 roku z woli przywódców dwóch narodów: prezydenta Francji - Francoisa Mitteranda i kanclerza Niemiec – Helmuta Kohla, którym przyświecała idea wykorzystania mediów w procesie budowania pojednania między Francją a Niemcami oraz medialnego wsparcia dla procesu tworzenia nowej, zintegrowanej Europy. Kultura, przez wieki stanowiąca zarzewie konfliktu i wykorzystywana w celach propagandowych, miała odtąd stać się spoiwem porozumienia między narodami, a zarazem – głównym przesłaniem programowym ARTE. Po ponad 30 latach działalności, można mówić o jej stabilnym rozwoju, co najpełniej wyraziły słowa dyrektora ARTE – Jerome Clement: „Utopia stała się rzeczywistością”. ARTE została przedstawiona w rozprawie jako „studium przypadku”, ponieważ nadal stanowi odosobniony przykład na audiowizualnej mapie Europy. Jak to określiła w kwietniu 2019 roku Veronique Cayla – dyrektor ARTE France: „ARTE to kreacja polityczna, bardzo oryginalna, europejska stacja, która nie ma odpowiednika w świecie: wielojęzyczna, kulturalna i realizująca misję, której nazwa brzmi: Europa”. Prócz metod badawczych, wynikających z założenia, że jest to „studium przypadku”, podstawową metodą był wywiad pogłębiony, a została ona uzupełniona o szerszy wachlarz narzędzi, takich jak: analiza źródeł zastanych stanu literatury przedmiotu, aktów prawnych i dostępnych informacji na temat działalności ARTE. Dla rozpoznania założeń, treści i gatunków programu telewizyjnego zastosowano analizę zawartości, skoncentrowaną na analizie telewizyjnej ramówki programowej, w wybranych przedziałach czasowych. Przyjęto założenie, że zadeklarowana, a następnie praktycznie realizowana wola polityczna partnerów (Francji i Niemiec), wzmocniona o stabilny budżet oraz wprowadzanie do działalności stacji nowych rozwiązań w z kresie technologii audiowizualnych okazały się kluczem do wzmocnienia efektywności działania ARTE.

Pobrania

Opublikowane

22 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-08-7