Zgłoszenia

Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby dokonać zgłoszenia.

Wskazówki dla autora

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w tym wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics) – monografie zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej przy pomocy schematów określających sposób postępowania w przypadku podejrzenia zbędnej (zduplikowanej) publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych, a także sposób postępowania ze zmianami na liście autorów, w przypadku podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe, gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów, gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem, w przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora oraz jak odpowiedzieć demaskatorom, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Procedura recenzji

Każda zgłoszona do wydania monografia naukowa lub monografia pod redakcją naukową jest recenzowana przez co najmniej jednego niezależnego specjalistę. Monografia jest kwalifikowana do wydania na podstawie jednoznacznie sformułowanej rekomendacji recenzenta. 

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty – podstawą przyjęcia tekstu do publikacji są recenzje wydawnicze sporządzone przez niezależnych ekspertów.

Dystrybucja

Podstawową formą publikacji monografii naukowych jest wersja online publikowana w otwartym dostępie (open access) w Monografiach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, natomiast wersje drukowane publikacji dostępne są w sprzedaży online w Księgarni internetowej Wydawnictwa.

Lista kontrolna stanu przygotowania zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

  • Zgłoszenie nie było wcześniej opublikowane ani nie jest obecnie rozważane do publikacji w innym wydawnictwo (lub wyjaśnienie zostało zawarte w komentarzach dla redaktora).
  • Plik publikacji jest zapisany w formacie MicrosoftWord, RTF lub OpenDocument.
  • Adres URL dla odnośników został dostarczony tam, gdzie jest to możliwe.
  • Tekst ma pojedyncze odstępy; stosuje 12-punktową czcionkę; używa kursywę, rzadziej podkreślenie (z wyjątkiem adresów URL); wszystkie ilustracje, rysunki, tabele są umieszczone w odpowiadającym fragmencie tekstu, rzadziej na końcu.
  • Tekst przestrzega wymagań stylistycznych i bibliograficznych przedstawionych we wskazówkach dla autora , które znajdują się w zakładce O wydaniu.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na stronie wydawnictwa będą stosowane wyłącznie dla wyznaczonych celów wydawnictwa oraz nie będą dostępne dla innych stron i wykorzystywane do innych celów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:
   • pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl
   • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.